بيانيه بی طرفی

ما خود را متعهد می دانيم که به عنوان يك نهاد گواهی كننده خواسته های استانداردهایISO17021 و ISO19011 را در فرآيندها رعايت و اجرا نماييم. از اين رو اعلام می داريم 

- تصميم جهت صدور يا عدم صدورگواهينامه بر اساس شواهد عينی بدست آمده از فرآيند مميزی می باشد .

- استقلال، انصاف، توازن را در هنگام عقد قرارداد و مميزی مشتريان حفظ می نماييم .

- برخوردی يكسان و بدون جانبداری و پيش داوری با مشتريان داريم .

- با ذهنی باز و عاری از هر نوع گرايش، عمليات و فعاليت ها را راهبری می كنيم .

- از هرگونه ارتباطی كه باعث تهديدی برای بی طرفی و تعارض منافع با مشتريان می گردد، پرهيز می كنيم.

در همين راستا در دوره های زمانی متناوب، ريسك بروز تعارض منافع ناشی از ارائه خدمات گواهی كردن را در روابط خود با مشتريان شناسايی، تجزيه و تحليل نموده و بر اساس نتايج بدست آمده اقدامات لازم و پيشگيرانه را اعمال مي كنيم .

 

 

فريدون فارغ

مدير عامل

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image