ISO10015

راهنمای سیستم مدیریت موثر فرآیند آموزش ISO10015


امروزه با گذر از عصر صنعتی و اطلاعات و ورود به عصر دانش، با توجه به سرعت تغییر تکنولوژی ها وسیستم های کاری سازمان ها، استفاده از فرایند آموزش، قوی ترین ابزاری است که می تواند راهگشای سازمان ها جهت حضور و بقا در عرصه بازارهای رقابتی باشد. اما افزایش کمی نفر ساعت آموزش و برگزاری دوره های مختلف آموزشی، به تنهایی نمی تواند نشانگر کیفیت و به کار بستن آموزشهای فرا گرفته شده در سازمان باشد، بلکه این اثر بخشی آموزش است که می تواند شاهدی دال بر ضمانت اجرایی دوره های آموزشی باشد. استاندارد ISO10015 راهنمایی جهت طرح ریزی و سازماندهی فرآیند آموزش در سازمان ها می باشد.

استقرار فرآیند آموزش براساس استاندارد ISO10015 می تواد موثرترین راه در خصوص پایش و اندازه گیری اثربخشی آموزشی باشد. در این استاندارد، چگونگی طرح ریزی یک فرآیند چهار مرحله ای شامل 1-نیاز سنجی 2-برنامه ریزی 3-اجرا و 4-ارزیابی اثربخشی آموزش، عنوان می گردد. اجرای اثربخش سیستم مدیریت آموزش در سازمان، نیازمند تعهد مدیریت، تعهد آموزش گیرندگان و در نهایت تعهد آموزش دهندگان می باشد. با استفاده از راهنمای موجود در استاندارد ISO10015، سازمان علاوه بر رفع این نیازمندی، در مسیر تحقق یک «سازمان یاد گیرنده» حرکت می نمایند. سازمان هایی که انتظار کسب ارزش افزوده از برگزاری دوره های آموزشی مختلف را دارند، این استاندارد را مستقر می سازند.

خانم دکتر منیر کیخا (مدیر محصول سیستم مدیریت موثر فرآیند آموزش)

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image