ISO45001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001

ISO45001 یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای است.  هدف آن در جهت کمک به یک سازمان برای کنترل خطرات بهداشت و ایمنی شغلی است. این در پاسخ به تقاضای گسترده برای توسعه یک استاندارد شناخته شده است که مورد تایید و ارزیابی قرار می گیرد.
نسخه 2018 :ISO45001 تاکید بسیار بیشتری بر حفاظت از سلامت پایدار دارد.
به منظور تأیید گواهینامه به ISO45001، سازمان باید معیارهای زیر را انجام دهد:
• توسعه یک سیاست ایمنی و بهداشت حرفه ای
• تجزیه و تحلیل ریسک، برنامه ریزی، تعیین اهداف و ایجاد یک برنامه برای کاهش تعداد و دامنه حوادث در محل کار
• ادغام الزامات در فرآیندهای کسب و کار
• حسابرسی داخلی و بررسی دوره ای مدیریت سیستم
استاندارد 45001 برای تامین سلامتی و ایمنی شغلی کارکنان در نظر گرفته شده است. توجه ویژه به حسابرسان و کارشناسان حرفه ای بهداشت و ایمنی حرفه ای در تیم های حسابرسی شرکت ارزیابان کیفیت خاورمیانه، تجربه های ارزشمندی را در ممیزی ISO45001 در صنایع مختلف کشور تجربه می کند.

آقای مهندس احسان ترکمنی (مدیر محصول سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای)
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image