قوانین صدور گواهینامه

1 طرح دریافت گواهینامه تحت اعتبار:

جهت دریافت گواهینامه معتبر هر متقاضی موظف به رعایت مفاد این روش می باشد:

- تمامی اطلاعات مربوط به فعالیت های ممیزی باید در اختیار ممیزان  AKK قرارگیرد.

- ارزيابان كيفيت خاورميانه AKK مسئولیت تمامی فعالیت های مرتبط به امر صدور گواهینامه و ممیزی مراقبتی را عهده دارخواهد بود.

- ارزيابان كيفيت خاورميانه AKK موظف به ارائه گزارش ممیزی به کارفرما بوده و درصورت مشاهده عدم مغایرت مراتب را کتبآ به اطلاع کارفرما می رساند.

- درصورت تکمیل اقدامات اصلاحی تعیین شده در زمان معین، AKK موظف به کنترل مجدد آنها و اطمینان از رفع موارد ذکر شده می باشد.

- کارفرما مجاز به ارائه پیشنهادات جهت بهبود وضعیت ممیزی بوده و AKK نیز درقالب مقررات مربوطه متعهد به اجرا آنها می باشد.

- کارفرما موظف به پاسخگویی به سوالات AKK درقالب نظام مدیریت بوده و به این جهت شخصی را جهت ارائه موارد مربوطه تعیین می نماید.

2 ممیزی نهایی جهت اخذ گواهینامه :

ممیزی نهایی مطابق نیازمندی های استاندارد انتخاب شده و درحوزه فعالیت های تعریف شده کارفرما صورت خواهد پذیرفت.

3 صدور گواهینامه :

در صورت پایان ممیزی نهایی و ارائه گزارش تیم ممیزی و تأئید آن توسط گروه ارشدAKK  مدیر فنی شرکت نسبت به صدور گواهینامه مربوطه اقدام خواهد نمود.ممیزی های مراقبتی به صورت شش ماهه و سالیانه برنامه ریزی خواهندگردید. حق انجام ممیزی های خارح از برنامه بنابه صلاحدید مدیر فنی AKK برای این شرکت محفوظ خواهد ماند.درصورت انجام به موقع ممیزهای مراقبتی و عدم وجود مغایرت های عمده در سیستم ممیزی شده کارفرما گواهینامه بطور معتبر باقی خواهد ماند. گواهینامه جزء اموال AKK به حساب آمده درصورت درخواست کارفرما موظف به عودت آن می باشد. کارفرما موظف به تکمیل و نگهداری سوابق مربوط به شکایات مشتریان درصورت نیاز ارائه آن به AKK خواهدبود.

4 گسترش دامنه فعالیت های کارفرما :

در صورت نیاز کارفرما نسبت به گسترش دامنه فعالیت های ذکر شده در گواهینامه ، مراحل تکمیل درخواست مانند ممیزی نهائی انجام خواهد پذیرفت. پس از دریافت فرم درخواست، هزینه های مربوطه به اطلاع کارفرما رسیده و در صورت تأیید مراحل انجام ممیزی از فرآیندهای اضافه شده به دامنه کاربرد گواهینامه انجام خواهد پذیرفت. در صورت انجام موفقیت آمیز ممیزی نهائی گواهینامه ای جدید با دامنه فعالیت جدید صادر خواهد گردید.

5 نحوه استفاده از گواهینامه :

در صورت دریافت گواهینامه کارفرما مجاز به انتشار علامت شرکت AKK و مرجع اعتباری آن به روی تبلیغات مربوط به دامنه فعالیت تایید شده خود خواهد بود. کارفرما موظف به کنترل دقیق استفاده از علامت AKK و مرجع آن مطابق روش اجرائی مربوطه خواهد بود.استفاده از علامت AKK و مرجع اعتباری آن هیچ نوع مسئولیتی را برای صادر کننده گواهینامه در خصوص ضرر و زیان محصولات کارفرما برای مشتریان آن به همراه نخواهد داشت.

6 رازداری :

ارزيابان كيفيت خاورميانه AKK متعهد می گردد که تمامی اطلاعات و اخبار سازمان کارفرما را به طور کامل محفوظ نزد خود نگهداری نماید .

7 عدم استفاده صحیح از گواهینامه :

ارزيابان كيفيت خاورميانه AKK مسئولیت کنترل نحوه استفاده از گواهینامه و علامت شرکت را در تمام موارد بعهده خواهد داشت. در صورت استفاده ناصحیح از گواهینامه ، شرکت AKKمی تواند نسبت به روش های تصحیح آن، کارفرما را مطلع نماید. کارفرما موظف به اصلاح مشکلات مشاهده شده می باشد. در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده، حق پیگیری حقوقی موضوع برای AKK محفوظ خواهد ماند.

8 تعلیق گواهینامه :

گواهینامه صادر شده برای یک فرآیند/ محصول و یا یک سازمان ممکن است برای مدت مشخص به حالت تعلیق درآید. موارد تعلیق شامل:

- در ممیزی مراقبتی مشخص گردد که سیستم مغایر استاندارد و قوانین بوده ، اما این مغایرت بحدی که منجر به ابطال گواهینامه گردد نباشد.

- عدم استفاده صحیح از گواهینامه و علامت AKK و یا مرجع اعتباری

- در صورت عدم اجراء اقدامات اصلاحی در زمان تعیین شده در مدت زمان معلق بودن گواهینامه کارفرما مجاز به استفاده از آن نمی باشد.

مدیر فنی AKK موظف به ارائه گزارش موارد منجر به تعلیق گواهینامه می باشد . در پایان مدت تعلیق، بر اساس بررسی های انجام شده توسط مدیر فنی ، نسبت به ابطال یا ابقاء گواهینامه تصمیم گیری خواهدگردید. در صورت تعلیق گواهینامه ، کلیه هزینه های مرتبط جهت انجام بررسی های لازم، به عهده کارفرما خواهد بود.

9 ابطال گواهینامه :

گواهینامه در موارد زیر باطل خواهد گردید :

- در زمان ممیزی مراقبتی مشکلات عمده ای در سیستم کارفرما مشاهده گردد.

- در صورت عدم پرداخت هزینه های توافق شده توسط کارفرما

- عدم اجراء اقدامات اصلاحی در زمان تعلیق گواهینامه

-  اقدام به استفاده ناصحیح از گواهینامه در صورتیکه موجب از دست رفتن اعتبار AKK گردد.

در صورت تصمیم به ابطال گواهینامه، مدیر فنی AKK کتبا مراتب را به اطلاع کارفرما می رساند.

در تمامی مراحل ذکر شده کارفرما از حق اعتراض و شکایت به تصمیمات اتخاذ شده  برخوردار می باشد.

سایر موارد ابطال گواهینامه به شرح زیر می باشد:

- عدم تمایل کارفرما جهت ادامه ثبت گواهینامه

- عدم فعالیت کارفرما در حوزه تعریف شده گواهینامه

10 اقدامات اصلاحی :

در صورت دریافت گزارش عدم استفاده صحیح از گواهینامه، مدیر فنی AKK موظف به تحقیق در مورد این امر خواهد بود. در صورت تأیید گزارش، مدیر فنی اقدام اصلاحی را به اطلاع کارفرما خواهدرساند. هزینه های متعاقب این اصلاحات به عهده کارفرما خواهد بود.

11 شکایات :

در صورت وجود شکایت نسبت به عملکرد كاركنان AKK کارفرما می تواند شکایت خود را بطور کتبی به اطلاع مدیر فنی رسانیده و مدیر فنی موظف است ظرف مدت یک هفته نتایج پیگیری خود و اقدامات مربوطه را به اطلاع کارفرما برساند. در صورت وجود شکایت نسبت به عملکرد مدیر فنی ، گزارش شکایت بایستی برای گروه ارشد AKK ارسال گردد.

12 روش بازنگری:

در صورت درخواست کارفرما نسبت به بازنگری مواردی مانند:

- عدم انطباق های مشاهده شده در حین ممیزی نهائی و ممیزی مراقبتی

- شکایات از نحوه استفاده از علامت شرکت AKK و سایر موارد

کارفرما موظف است درخواست خود را بطور کتبی حداکثر ظرف مدت 2 هفته برای مدیر فنی AKK ارسال نماید.

تمامی درخواست ها به همراه شوا هد و مدارک به مدیر فنی برای گروه ارشد AKK ارسال و این گروه نسبت به تعیین وضعیت موجود اقدام می نماید. نظر گروه ارشد مورد پذیرش طرفین خواهد بود و هیچ یک نسبت به تصمیمات این گروه حق اعتراض نخواهد داشت.

13 هزینه ها :

- هزینه های فعالیت های AKK مطابق پیشنهاد قیمت ارسال شده برای کارفرما اعمال خواهد گردید.

- ارزيابان كيفيت خاورميانه AKK متعهد می گردد که تا زمان پایان همکاری نسبت به اعمال هزینه های اعمال شده اقدام نماید.

- هزینه های پرداخت شده غیر قابل بازگشت می باشد.

- هزینه های اضافه بر توافقنامه ابتدایی باید پیش از انجام فعالیت تعریف و به تأیید طرفین برسد . این هزینه ها می تواند مربوط به مواردی مانند موارد زیر باشد:

1-  تجدید ممیزی نهائی / مراقبتی بدلیل عدم رعایت نیازمندی های ممیزی توسط کارفرما

2-  فعالیت های اضافی مانند فعالیت های مربوط به ابطال/ تعلیق گواهینامه

3-  ممیزی مجدد به علت تغییرات سیستم مدیریت کارفرما

4-  تعویق چند باره ممیزی های مراقبتی

14 تغییرات ساختاری در سیستم و سازمان کارفرما :

کارفرما موظف است که مستندات سیستم خود را به روز نگهداری نموده و هر نوع تغییرات عمده در آن را به اطلاع مدیر فنی شرکت AKK برساند. بطور کلی این تغییرات شامل تمامی موارد در حوزه دامنه فعالیت گواهینامه کارفرما می باشد .

 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image