ISO14001

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

 

امروزه وجود مسائلی از جمله رشد جمعیت، رشد فزاینده آلودگی ها، کاهش منابع طبیعی و سیل به مصرف گرایی، باعث بروز مشکلاتی در سطح محیط زیست شده است. همچنین تاثیرات منفی فعالیت های صنعتی در محیط زیست، این موضوع را به یک معضل جهانی تبدیل کرده است.

کشورها و تشکل های مختلف به منظور مقابله با این بحران، استانداردها و قوانین مرتبط را تدوین نمودند. اصل پنجاهم قانون اساسی ایران نیز به ضرورت حفاظت محیط زیست به عنوان یک وظیفه عمومی می پردازد.

همچنین کمیته فنی

(TC 207) سازمان بین المللی استاندارد (ISO) در سال 1996، سری استاندارد ISO14000 را با عنوان سیستم مدیریت محیط زیست، منتشر نمود.

سازمان های مختلف به خصوص بخش های تولیدی و صنعتی از استقرار استاندارد ISO14001 و تبدیل شدن به صنعت سبز، استقبال گسترده ای نمودند.

استاندارد ISO14001 نیز نظیر استاندارد ISO9001 مبنی بر چرخه بهبود PDCA (برنامه ریزی، اجرا، کنترل و اقدام) می باشد و برای سازمان هایی که خود را متعهد به حفظ محیط زیست می داند، کاربرد دارد.

برخی از مزایای استقرار ISO14001 برای سازمان ها عبارت است از:

 • توجه ویژه به جنبه های زیست محیطی در تولید و ارائه خدمات
 • ایجاد اطمینان در نزد مشتریان، سهامداران و جامعه به رعایت قوانین ملی و بین المللی زیست محیطی
 • کاهش ریسک فعالیت های زیست محیطی سازمان
 • کنترل هزینه ها و استفاده بهینه مواد اولیه انرژی و منابع طبیعی
 • کسب محورهای قانونی و جلوگیری از جریمه های ناشی از عدم رعایت قوانین زیست محیطی
 • کسب مزیت رقابتی در مقایسه با رقبا

 

خانم مهندس نگار  فارغ (مدیر محصول سیستم مدیریت زیست محیطی)
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image