OHSAS18001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001

علیرغم رشد تکنولوژی که موجب افزایش سرعت امور و تسهیل در تولید شده است، افزایش شرایط نامطلوب کاری و حوادث ناشی از کار که نهایتا موجب کهولت زود هنگام و نارضایتی کارکنان از محل کار خود می شود، خسارت های مالی پنهانی را به سازمان تحمیل می کند که در برخی مواقع برابر با هزینه تولید و یا بیشتر از آن خواهد شد.

استانداردمدیریتی(OHSAS18001) نیازمندی های سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای را بیان می دارد. پیاده سازی این استاندارد، سازمان را قادر می سازد تا ریسک های ایمنی و شغلی مرتبط با منابع اساسی و اموال خود را تحت کنترل در آورد و کارایی سازمان را بهبود بخشد.

سری OHSAS شامل دو بخش می باشد.

OHSAS18001: الزاماتی که بر مبنای آن ممیزی انجام شده و گواهینامه ارائه می گردد.

OHSAS18002: راهنمای پیاده سازی سیستم

علاوه بر الزامات بین المللی مرتبط با ایمنی و بهداشت کارکنان، یک سری الزامات قانونی مصوب توسط«وزارت کار و امور اجتماعی» و همچنین«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز در سطح داخل کشور وجود دارد که سازمان های تولیدی موظف به برآورده ساختن این الزامات می باشد. از جمله آن می توان به مواد 85، 91، 92، 93 قانون کار اشاره نمود که حاوی مسئولیت های مرتبط با تامین حفاظت فنی محیط کار و جلوگیری از بیماری های شغلی و تامین بهداشت کار و کارگر می باشد.

استاندارد OHSAS18001، یک چارچوب مدون و جامع را جهت رسیدگی به وضعیت ایمنی و بهداشت کاری پرسنل ارائه می دهد که با اجرای آن، سازمان ها می توانند علاوه بر برآورده ساختن الزامات قانونی مرتبط (مانند قانون کار)، از بروز هزینه های ناشی از بیماری های شغلی و همچنین انجام شکایت های مختلف نزد مراجع قانونی، جلوگیری کنند.

خدمات ممیزی استاندارد OHSAS18001، می تواند به صورت مستقل و یا در قالب سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) به همراه استانداردهای ISO9001 و ISO14001 مورد ممیزی قرار گیرد.
آقای مهندس احسان ترکمنی (مدیر محصول سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای)

 

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image